Posts by Hidayat:

  • Take Profit là gì? Cách đặt Take Profit thông minh nhất, 26 Th11 2021 in Kiến Thức
  • Stop loss là gì? Cách cài đặt & sử dụng stop loss hiệu quả, 26 Th11 2021 in Kiến Thức
  • Lệnh market là gì? Cách cài đặt & sử dụng lệnh thị trường, 25 Th11 2021 in Kiến Thức
  • Lệnh giới hạn là gì? Cách cài đặt & sử dụng lệnh Limit Order, 25 Th11 2021 in Kiến Thức
  • Lệnh stop limit là gì? Cách cài đặt & sử dụng lệnh stop limit, 24 Th11 2021 in Kiến Thức